Get Adobe Flash player

เมนูหลัก


การเปลี่ยนฟอนต์และขนาด

1. คลิกเลือกข้อความที่ต้องการแก้ไข

2. เลือกฟอนต์ (แบบอักษร)

3. เลือกขนาดที่ต้องการ  หรือ

4. คลิกที่สัญลักษณ์  เพื่อเพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษร