Get Adobe Flash player

เมนูหลัก


การแทรกและแก้ไขข้อความในสไลด์

วิธีที่ 1 การแทรกข้อความด้วยกล่องข้อความ (Text Box)

1. คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการแทรกข้อความ

2. เลือกเมนู Insert

3. คลิกที่ไอคอน Text Box ตามรูปด้านล่างนี้

4. คลิกที่พื้นที่ว่างบนสไลด์ แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปวิธีที่ 2 การแทรกข้อความลงในกรอบ

1. คลิกที่สไลด์ที่ต้องแทรกข้อความ

2. คลิกเลือกเมนู Insert

3. เลือกไอคอน Shapes ตามรูป

4. คลิกเลือกรูป่ร่างที่ต้องการ5. คลิกที่ว่างบนสไลด์แล้วลากเม้าส์ให้ได้รูปร่างตามที่เลือกไว้6. คลิกเลือกไอคอน Text Box 

7. คลิกที่ตรงกลางรูปร่างที่เตรียมไว้ แล้วพิมพ์ข้อความลงไป