Get Adobe Flash player

เมนูหลัก


การนำเสนอสไลด์

การรันสไลด์โชว์
  • วิธีที่ 1

1. คลิกที่แท็บ View

2. คลิกเลือก Slide Show (หมายเลข 2)

   


  • วิธีที่ 2

คลิกที่ไอคอน   ที่อยู่ตำแหน่งด้านล่างขวาของจอ

   


  • วิธีที่ 3  กดปุ่ม F5 บนคีย์บอร์ด

   


จากนั้นจะมีสไลด์ปรากฏขึ้นมาแสดง


ซึ่งตรงมุมล่างซ้ายของจอจะมีเครื่องมือสำหรับใช้ในการนำเสนอปรากฏอยู่อย่างเลือนๆ

ได้แก่ 

  • ลูกศรซ้าย สำหรับคลิกย้อนกลับไปสไลด์ก่อนหน้า
  • ลูกศรขวา สำหรับคลิกไปยังสไลด์ต่อไป
  • รูปปากกา ให้เราเลือกสีสันเพื่อใช้ในการขีดเขียนหน้าจอขณะที่นำเสนอผลงาน
  • รูปกรอบสี่เหลี่ยมสำหรับเลือกไปยังสไลด์หน้าต่างๆ หรือ จบการนำเสนอการสั่งพิมพ์สไลด์
  • วิธีที่ 1

1. คลิกที่ปุ่ม       

2. เลือกคำสั่ง Print

3. เลือกคำสั่ง Print อีกครั้งจากนั้นจะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นดังรูป ให้กำหนดตามขั้นตอนต่อไปนี้


1. เลือกเครื่องปริ้นส์ 

2. รูปแบบการพิมพ์ ซึ่งมีให้เลือกดังนี้

   

   Slides : พิมพ์หน้าละสไลด์

   Handouts : พิมพ์แบบกำหนดจำนวนหน้า

   Notes Pages : พิมพ์แบบมีพื้นที่ให้เขียนโน๊ต

   Outline View : พิมพ์เค้าโครง

 3.  เลือกจำนวนที่ต้องการพิมพ์ต่อหน้า   

4.  กดปุ่ม OK เพื่อสั่งพิมพ์ 

(หากต้องการดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ให้คลิกที่ ปุ่ม Preview ดู)

  • วิธีที่ 2  สั่งพิมพ์แบบดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ก่อน


1. คลิกที่ปุ่ม   

2.  คลิกที่เมนู Print

3. คลิกที่ Print Preview จะปรากฏหน้าจอแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ขึ้นมา 

(ตัวเลขด้านล่างแสดงความหมายของเครื่องมือ)


หมายเลข 1 : สั่งพิมพ์ออกเครื่องปริ้นส์

หมายเลข 2 : กำหนดจำนวนสไลด์ที่จะพิมพ์ต่อหนึ่งหน้ากระดาษ

หมายเลข 3 : กำหนดการวางแนวกระดาษแนวตั้งหรือแนวนอน 

หมายเลข 4 : ย่อ หรือ ขยาย ตัวอย่างก่อนพิมพ์

หมายเลข 5 : ดูเอกสารก่อนหน้า หรือ ถัดไป

หมายเลข 6 : ปิดการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์