Get Adobe Flash player

เมนูหลัก


จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายขั้นตอนแทรกเอฟเฟกต์แอนิเมชั่น  แทรกคลิปวิดีโอ  แทรกเสียงลงในสไลด์ ได้ถูกต้อง (K)

2. ปฏิบัติการแทรกเอฟเฟกต์แอนิเมชั่น  แทรกคลิปวิดีโอ  และแทรกเสียงลงในสไลด์ได้ (P)

3. ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  และมีความรับผิดชอบ (A)