Get Adobe Flash player

เมนูหลัก


ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ :  นางดรรชนีย์ จันทร์ถอด 
ตำแหน่ง :  ครู  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ 
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2540 : โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
 • พ.ศ. 2543 : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 • พ.ศ. 2545 : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. 2546 : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประวัติการเป็นวิทยากร 

 • วิทยากรอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • วิทยากรอบรมการใช้งานโปรแกรม Photoshop   
 • วิทยากรอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Publisher
 • วิทยากรอบรมการใช้งานโปรแกรม Spss  
 • วิทยากรอบรมการใช้งานโปรแกรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver 
 • วิทยากรอบรมการใช้สร้าง E-Book โปรแกรม Desktop Author และFlipAlbum
 • วิทยากรอบรมการตัดต่อ Video ด้วยโปรแกรม Movie Maker , Sony Vegas และ Adobe Premiere Pro

การเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน

 • เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 • เข้ารับการอบรมความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 เรื่อง “ภาวะผู้นำกับการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการ” วันที่ 26 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด 
 • เข้ารับการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น 
 • เข้าร่วมรับทราบนโยบายและร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ปีการศึกษา 2556 ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู วันที่ 30 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม