Get Adobe Flash player

เมนูหลัก


จุดประสงค์การเรียนรู้

1.   บอกขั้นตอนในการบันทึกพรีเซนเตชั่นได้ถูกต้อง (K)

2.   อธิบายการใช้งานรูปแบบวิวสไลด์ได้ถูกต้อง (K)

3.   ปฏิบัติการสร้างพรีเซนเตชั่นด้วยเท็มเพลตได้ (P)

4.   ปฏิบัติการสร้างพรีเซนเตชั่นว่าง ๆได้ (P)

5.   ปฏิบัติการบันทึกพรีเซนเตชั่นได้ (P)

6.   ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  และมีความรับผิดชอบ (A)